تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

شهرستان قائمشهر، سیمرغ، جویبار