تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

موزه مردم شناسی منطقه دوهزار