تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

معاونت صنایع دستی

26 اسفند 1397
پ

 

 

معاونت صنایع دستی

 

شرح وظایف

 • برنامه ریزی، تنظیم راهبردها، سیاستها، خط و مشی ها و ضوابط به منظور توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی کشور.
 • برنامه ریزی در جهت حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و بویژه در حوزه صادرات.
 • برنامه ریزی و نظارت به منظور ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی و ایجاد تحول در طرحها و تولید و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملی و موارد مصرف آنها به ویژه در معماری و شهر سازی.
 • برنامه ریزی در جهت تدوین استاندارد های لازم برای مواد اولیه و روش های تولید و صدور گواهینامه های درجه کیفیت صنایع دستی و هنرهای سنتی با همکاری م‍وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
 • برنامه ریزی در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنایع دستی و حمایت از مالکیت معنوی و فکری آنها با همکاری مراجع ذیربط.
 • هماهنگی در جهت جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولتی در جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تولید و بازاریابی صنایع دستی با واحدهای ذیربط.
 • انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگی گسترش و حضور مؤثر در بازارهای جهانی به منظور افزایش سهم ایران در بازار جهانی.
 • بررسی و تعیین خط مشی های لازم در جهت تحقیق و پژوهش در خصوص هنرهای سنتی و صنایع دستی.
 • بررسی در خصوص عضویت در سازمان ها، مجامع و مراکز بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی و برنامه ریزی در خصوص حضور مؤثر در اینگونه مجامع.
 • تهیه ضوابط، مقررات، آئین نامه ها، و نظام نامه های هدایتی و حمایتی هنرهای سنتی و صنایع دستی.
 • برنامه ریزی در جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی کشور.
 • هماهنگی با مراجع ذیربط در خصوص اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در چارچوب قوانین و مقررات.
 • تبادل ارتباط و مبادلات علمی، فرهنگی و فنی با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهای مرتبط با صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی.
 • برنامه ریزی برای ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی به منظور معرفی صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی.
 • نظارت بر کارگاههای تولیدی و آموزشی صنایع دستی کشور.
 • برنامه ریزی برای ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی.
 • صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات فعال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها.
 • صدور کارت صناعت، پروانه تولید، گواهی پایان دوره آموزشی، جواز تأسیس کارگاهها و مجتمع های تولیدی و آموزشی و کارت مربیگری صنایع دستی و هنرهای سنتی با هماهنگی مراجع ذی ربط و انجام حمایت های لازم.
 

 

اشتراک گذاری