تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

معاونت میراث فرهنگی

26 اسفند 1397
پ

 

 

معاونت میراث فرهنگی

 

شرح وظایف

  • سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص حفظ، مرمت، احیاء، ساماندهی و مدیریت بناها، مجموعه بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی کشور و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مربوط.
  • تدوین ضوابط و دستورالعمل های لازم در خصوص حفاظت، نگهداری، مرمت و احیاء میراث فرهنگی غیر منقول، اموال و اشیاء تاریخی و نظارت بر حسن اجرای آنها در سطح کشور.
  • برنامه ریزی به منظور شناسائی آثار و بافت های ارزشمند فرهنگی – تاریخی و پیشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملی.
  • بررسی ارزش و قابلیت آثار تاریخی غیر منقول، اموال فرهنگی- تاریخی، میراث معنوی و انجام اقدامات لازم برای ثبت آنها در فهرست جهانی.
  • بررسی و پیشنهاد حریم محوطه ها، تپه ها، بناها و بافت های تاریخی و انجام اقدامات لازم برای تصویب آنها.
  • بررسی طرح های اضطراری به منظور حفاظت، استحکام بخشی، ساماندهی، مرمت و احیاء آثار تاریخی غیر منقول و نظارت بر اجرای طرح های مزکور.
  • ساماندهی اموال منقول تاریخی و تهیه شناسنامه فنی و فهرست مورد نیاز برای آنها.
  • شناسائی و مستند سازی آثار تاریخی- فرهنگی موجود در محدوده جغرافیائی اجرای کلیه طرح های عمرانی و اعلام نظر تخصصی در خصوص طرح های مذکور از دیدگاه میراث فرهنگی کشور.
  • بررسی و مطالعه به منظور توسعه پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و نظارت بر فعالیت و عملیات پایگاههای موجود.

 

اشتراک گذاری