تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

بخشنامه ها ومصوبات

بخشنامه ها ومصوبات
انتصاب مدیران حرفه ای ماده 57
قانون ارتقاء سلامت اداری
قانون بازنشستگی پیش ازموعد
نقشه راه دولت الکترونیک
بخشنامه جدید آموزش کارکنان دولت
بخشنامه سازمان اموراداری واستخدامی درخصوص ادامه تحصیل کارکنان دولت
بخشنامه جديد نحوه برگزاري آزمون استخدامي در دستگاههاي دولتي
قانون نظام هماهنگ
بندو ماده 44قانون برنامه پنجم